تمامی نرخ ها از منبع http://cryptocompare.com میباشد و قیمت تومان هر ارز بر مبنا خرید از آتاد میباشد. بروزرسانی هر 5 دقیقه میباشد.

فهرست