تمامی نرخ ها از منبع http://cryptocompare.com میباشد و قیمت تومان هر ارز بر مبنا خرید از آتاد میباشد. بروزرسانی هر ۵ دقیقه میباشد.

فهرست